درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بوی مخصوص ماهی گندیده در ترشحات واژن معمولا به توسط کدام باکتری ایجاد می شود؟

1 ) اشریشیا کلی
2 ) اوراپلاسما اوره الایتیکوم
3 ) گاردنلا واژینالیس
4 ) نایسریا گونوره ا