درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سلول های زیر می تواند به سلول خاطره تبدیل شود؟

1 ) نوتروفیل
2 ) پلاسماسل
3 ) ماست سل
4 ) سلول B