درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تکثیر لنفوسیت های T به کدام سایتوکاین وابسته است؟

1 ) IL - 2
2 ) IL - 6
3 ) IL - 8
4 ) IL - 10