درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


درتولید توکسین توسط سویه های بیماری زای کورینه باکتریوم دیفتریه کدام گزینه زیر نقش اساسی دارد؟

1 ) وجود کپسول
2 ) توانایی تخمیرلاکتوز
3 ) تولید اندتوکسین
4 ) لیزوژن شدن توسط باکتریوفاژ بتا