درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مکانیسم اثر توکسین دیفتری کدام است؟

1 ) اختلال در سنتز پروتئین
2 ) تجمع استیل کولین و در نتیجه اسپاسم و انقباض عضلانی
3 ) جلوگیری از آزاد شدن استیل کولین از انتهای اعصاب کولینرژیک
4 ) هیچ کدام از موارد فوق