درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


باکتری های بدون دیواره سلولی جزو کدامیک از شاخه های پروکاریوتیک زیر قرار می گیرند؟

1 ) گراسیلیکوتس
2 ) فیرمیکوتس
3 ) تنریکوتس
4 ) مندوزیکوتس