درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در تشخیص آزمایشگاهی دیفتری کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

1 ) وجود دانه های متاکروماتیک +منظره کلونی روی محیط تلوریت پتاسیم
2 ) کشت روی محیط EMB و مشاهده دانه های متاکروماتیک
3 ) کشت روی محیط لوفلر و تزریق داخل مغزی به موش نوزاد
4 ) تولید همولیز بتا روی ژلوز خوندار و منظره حروف چینی در زیر میکروسکوپ