درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


مقدار گلوکز و pH مناسب در محیط سابورو معمولی به چه میزان می باشد؟

1 ) pH=4 - 4.5 و گلوکز 6 درصد
2 ) pH = 5.5 - 6 و گلوکز 4 درصد
3 ) pH = 8 - 8.5 و گلوکز 1 درصد
4 ) pH = 7 - 7.5  و گلوکز 8 درصد