درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


در تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی کدامیک از مراحل زیر با اهمیت تر است؟

1 ) شکل کلنی و ساختمان میکروسکوپی آن
2 ) فلورسانس موجود در کلنی
3 ) انجام تست های بیوشیمی
4 ) آزمایش مستقیم و کشت