درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انکوسفر به لارو داخل تخم کدام یک از کرم های زیر گفته می شود؟

1 ) فاسیولا
2 ) هایمنولپیس
3 ) شیستوزوما
4 ) دیفیلوبوتریوم