درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


از روی آزمایش لام مستقیم از ترشحات مجرا در موارد زیر تشخیص سوزاک داده می شود؟

1 ) دیدن کوکسی های گرم منفی به تنهایی
2 ) دیدن دیپلوکوک گرم منفی ولی فقط خارج از سلول ها
3 ) دیپلوکوکهای گرم منفی در داخل و خارج سلول ها
4 ) از روی لام مستقیم نمی توان تشخیص داد تا نتیجه کشت بدست آید