درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی


کدامیک ساختمانی شبیه سوبسترا ومیل ترکیبی از آن برای اتصال به آنزیم دارد؟


1 ) مهارت کننده رقابتی
2 ) مهارت کننده غیررقابتی

3 ) کوآنزیم

4 ) کوفاکتور