درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مبنای تشخیص پنوموکوک از استرپتوکوک گروه ویریدنس کدام است؟

1 ) حساسیت به املاح صفراوی،عدم تخمیر قند اینولین و مقاومت به دیسک اپتوچین
2 ) مقاومت به املاح صفراوی،تخمیر قند اینولین و حساسیت به دیسک اپتوچین
3 ) حساسیت به املاح صفراوی، تخمیر قند اینولین و حساسیت به دیسک اپتوچین
4 ) مقاومت به املاح صفراوی، عدم تخمیر قند اینولین و مقاومت به دیسک اپتوچین