درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام کرم زیر در داخل عروق خونی میزبان بسر می برد؟

1 ) دیکروسولیوم
2 ) شیستوزوما
3 ) دراکونکولوس
4 ) تریشین