درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از داروهای زیر در درمان عفونتهای قارچی سیستمیک بکار نمی رود؟

1 ) آمفوتریسین B
2 ) 5 فلوئوروسایتوزین
3 ) گریزوفولوین
4 ) کتوکونازول