درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


گزینه صحیح را در مورد نسبت زنجیره سبک کاپا ولامبدا انتخاب نمایید:

1 ) در موش 40 درصد زنجیره سبک از نوع کاپا است
2 ) در انسان 2/1 از زنجیره سبک از نوع کاپا است.
3 ) این دو زنجیره در انسان به صورت مساوی وجود دارد
4 ) در موش 90 درصد زنجیره های سبک از نوع لامبدا است