درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سلول های زیر در گردش خون محیطی وجود ندارد؟

1 ) ماست سل
2 ) لنفوسیت های +CD8
3 ) مونوسیت
4 ) سلول های NK