درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


اسکلت بندی کدام یک از نسوج با اعضای لنفاوی زیر از جنس اپیتلیوم می باشد؟

1 ) لوزه
2 ) گره های لنفاوی
3 ) تیموس
4 ) پلاک های پییر(peyer's patches)