درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک  ازگزینه های زیردرمورد ویروس پارو صادق است؟


1 ) در سیتوپلاسم رشد می کند.
2 ) ازراه جوانه زدن آزاد می شود.

3 ) درهسته رشد می کند.

4 ) ترانسفورماسیون سلولی ایجادمی کند.