درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از درماتوفیتهای زیر میکروکونیدی با اندازه و اشکال مختلف تولید نمی کند؟

1 ) ترایکوفایتون ویولاسئوم
2 ) ترایکوفایتون وروکوزوم
3 ) اسپرجیلوس پارازیتیکوس
4 ) ترایکوفایتون سوداننس