درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک ازRNA ویروس های زیراز RNA پلیمرازسلولی در نسخه برداری استفاده می نماید؟


1 ) پارانفلوانزا

2 ) یونیاویروس

3 ) هپاتیت D
4 ) آدنوویروس