درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک ازروش های زیر برای تشخیص بیماری هاری استفاده می شود؟


1 ) ایمونوفلورسانس
2 ) بازداری ازهماگلوتیناسیون

3 ) ثبوت مکمل

4 ) الیزا