درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی


یکی لزویروس های زیر RNA حلقوی دارد؟


1 ) هپاتیت D

2 ) هپاتیت B

3 ) HIV

4 ) سرخک