درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


بزرگی طحال و کبد همراه با کم خونی و تب های مواج از اختصاصاات بارز کدام یک از بیماری های زیر است؟

1 ) مالاریا
2 ) کالا آزار
3 ) آمیبیاز خارج روده ای
4 ) توکسوپلاسموز