درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


سیستم بافری مهمی است که که pH مایع خارج سلولی را حفظ می کند.

1 ) گلیکوپروتیین
2 ) بافر فسفات
3 ) بافر بیکربنات
4 ) تمام موارد