درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


وجود باکتری های خانواده انتروباکتریاسه زمینه را برای رشد و تکثیر کدام تک یاخته فراهم می آورد؟

1 ) ژیاردیا لامبلیا
2 ) انتاموبا هیستولیتیکا
3 ) کریپتوسپوریدیوم پارووم
4 ) ایزوسپورا بلی