درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام اسید آمینه ی زیر در ساختمان گلوتاتیون یافت نمی شود؟


1 ) آلانین

2 ) گلایسین

3 ) اسید گلوتامیک

4 ) سیستثین