درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


جهت شناسایی کدام یک از بیماری های زیر از روش چسب اسکاچ استفاده می شود؟

1 ) پیتیریازیس ورسیکالر
2 ) کاندیدیا زیس
3 ) ترایکومایکوزیس
4 ) درماتوفایتوزیس