درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


در ساختمان کدام یک از پروتئین های زیر کربوهیدرات وجود ندارد؟


1 ) ایمونوگلوبولین ها

2 ) ترانسفرین

3 ) فیبرینوژن

4 ) آلبومین