درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از قارچهای زیر جوانه با اتصال پهن به سلول مادر متصل می شود؟

1 ) کریپتوکوکوس نئوفورمانس
2 ) بلاستومایسس درماتیتدیس
3 ) کاندیدا گیلر موندی
4 ) هیستوپلاسما کپسولاتوم