درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی ارشد


میل ترکیبی کدام یک از ترکیبات زیر به آهن موجود در هموگلوبین بیشتر است؟


1 ) 2و3 دی فسفو گلیسرات

2 ) CO

3 ) CO2

4 ) اکسیژن