درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از قارچ های زیر جزء قارچهای سیاه محسوب می شوند؟

1 ) سنسفالوستروم
2 ) اسپرجیلوس
3 ) پسیلومایسس
4 ) اولوکلادیوم