درس:ژنتیک| مقطع:کارشناسی ارشد


رایج ترین دلیل شناخته شده هرمافرودیسم کاذب مردانه چیست؟                                    (ارشد ژنتیک - 90)

1 ) seminiferous tubule dysgenesis
2 ) inborn errors of testosterone biosynthesis
3 ) androgen insensitivity
4 ) congenital adrenal hyperplasia