درس:ژنتیک| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام گزینه بیشترین ارتباط را با non - disjunction دارد؟                                 (ارشد ژنتیک - 90)

1 ) سانترومر
2 ) کینتوکور
3 ) کیاسماتا
4 ) دیاکینز