درس:بیوتکنولوژی| مقطع:کارشناسی ارشد


هیبرید d2 spدارای کدام یک از اشکال هندسی زیر می باشد؟                   (ارشد بیوتکنولوژی - 89)

1 ) مربع مسطح
2 ) چهار وجهی
3 ) دو هرمی مثلث القاعده
4 ) هشت وجهی