درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


برقراری خاطره ایمنی به کدام سلول ها بستگی بیشتری دارد؟                                     (کارشناسی - 87)

1 ) سلول های دندریتیک
2 ) ماکروفاژها
3 ) لنفوسیت ها
4 ) مونوسیت ها