درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام عبارت در مورد شناسایی آنتی ژن توسط لنفوسیتهای T و B صحیح است؟               (کارشناسی - 80)

1 ) اغلب لنفوسیتهای B فقط قادر به شناسایی ردیف های متوالی پپتیدی هستند
2 ) اغلب لنفوسیتهای T قادر به شناسایی ردیف های متوالی پپتیدی هستند
3 ) لنفوسیتهای T فقط قادر به شناسایی ردیف های متوالی پلی ساکاریدی هستند
4 ) لنفوسیتهای B فقط قادر به شناسایی ردیف های متوالی پلی ساکاریدی هستند