بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • جایگاه high endothelial vennule را در یک گره لنفاوی مشخص نمایید؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از کرم های زیر جزء راسته پزودوفیلیده است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام سایتوکاین عمدتا در فعال کردن سلول های NK نقش دارد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • در مورد اسفنگوزین همه گزینه ها درست است .بجز:

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • قدرت فیکساسیون کمپلمان در کدام Ig بیشتر است ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • هموگلوبین های طبیعی موجود در گلبول های سرخ افراد بالغ عبارتند از:

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • اینترلوکین - 2 به وسیله کدام سلول تولید می شود؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از ویروس های زیر دارای ناحیه hypervarible در ژنوم خود می باشد که باعث فرار از سیستم ایمنی میگردد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در مورد اسلاید خون محیطی برای مطالعه پارازیت های خونی کدام گزینه درست است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از ویروس های زیر باعث ترانسفورماسیون سلولی می شود؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • حلقه ایمیدازول در کدام یک از مولکول های زیر دیده می شود ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در کدام مورد زیرمقدارکوبالامین I بیشتر از حد طبیعی است ؟ ( ارشد بهداشت 83 )

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • Pseudoknotچیست؟

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • نقص در آنزیم های  PNP ADA یا  MHCH باعث کدامیک از شرایط زیرمی شود ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مهمترین و بارزترین نقش il-12 چیست؟(ارشد89-90)

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از ویروسهای زیر فاقد مرحله جوانه زدن میباشد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • انتروتوکسین کدامیک از باکتریهای زیر باعث فعال کردن ادنیلات سیکلاز میگردد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از سلول های زیرمحل اختفای HSV-1 می باشد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • گزینه صحیح را در مورد مولکول  calnexin انتخاب نمایید .                                    (ارشد ایمنی - 83)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در دیواره میسلیوم کدام یک از قارچ های زیر دولیپور موجود است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده