بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدامیک از روش های زیر در تشخیص کالا آزاردر مبتلایان به ایدز کدام است ؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از قارچ های زیر علاوه برتولید مایکوتوکسین در ایجاد آلرژی وعفونت های سطحی و عمقی نقش برجسته دارد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در کدام یک از بیماریهای سیستمیک زیر جستجوی آنتی ژن قارچی در خون ارزش ویژه دارد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • میزان رتیکولوسیت بیان کننده کدام مطلب در مورد گلبول های قرمز است ؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک ازتیپ های کلستریدیوم پرفرنجنس دارای سه نوع توکسین آلفا بتا واپسیلون می باشد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کمبود ویتامین K موجب کاهش همه فاکتورها میشود، باستثناء:

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • در کدام یک ازموارد زیرپاسخ ایمنی قوی تری ایجادمی شود؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • روش اصلی مبارزه با ناقلین مالاریا در ایران کدام است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در یک زنجیره DNA اتصال نوکلئوتیدها با یکدیگرچگونه صورت می گیرد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • پیش آگهی مولتیپل میلوما بیشتر از همه با کدامیک از موارد زیر سنجیده می شود ؟

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • با تزریق کدامیک از موارد زیر انسان مبتلا به مالاریا نمیشود؟(ارشد انگل 77)

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در کدام یک ا زقارچ های زیر، هسته و سایر ارگانل های سلولی می توانند آزادانه در امتداد هایف جابه جا شوند؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در همولیزداخل عروقی اندازه گیری کدام یک از پروتئین ها مفید است ؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • جهت شفاف نمودن مو کدامیک از موارد زیر مناسب تر است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کلنی های هیستوپلاسما کپسولاتوم و بلاستومایسس درماتیتیدیس روی کدام محیط کشت نامبرده زیر خاصیت اسپورزائی خود را بهتر حفظ مینمایند؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در جریان عفونت ویروسی عوامل دفاعی به چه ترتیبی وارد عمل می شوند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از ترکیبات زیر بیشترین تاثیررا در افزایش سیالیت غشاء دارد ؟ ( کارشناسی ارشد 90-89 )

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آلودگی انسان به دیفیلوبوتریوم لاتوم در اثر خوردن گوشت خام یا نیمه پزکدام حیوان است ؟ (کاردانی به کارشناسی 64 )

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • باحذف کردن کدام بخش از IgG امکان فعال شدن کمپلمان از بین می رود ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کاهش در فعالیت methylen tetra hydrofolate reductase موجب ابتلا به کدام نقص می شود؟
                                                                                                              (ارشد ژنتیک - 90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده