بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • اگر در یک جمعیت یکصد هزار نفری تعداد ده نفر مبتلا به نوعی بیماری مغلوب اتوزومی باشند چند نفر از این جمعیت برای همان بیماری حامل خواهند بود؟                                               (ارشد ژنتیک - 90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • با توجه به دیواره سلولی در باکتری ها :

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از آنتی ژن های زیر مربوط به لنفوسیتهای B میباشد؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • علت افزایش کاذب پلاکتها در شمارشگرهای سلولی کدام است؟         ارشد وزارت بهداشت 80

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام دسته از لغات زیر با یکدیگر ارتباط ندارند؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام گزینه مهمترین تفاوت فنون CGH و Array CGH است؟                                  (ارشد ژنتیک - 90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در سیکل اوره تولید آرژنین همراه با تولید کدامیک از موارد زیر است ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • اندکس های CBC بیماری به شرح RDW=18% - MCHC=33 - MCV=120 می باشد . مرفولوژی این بیمار عبارتست از:  ارشد مدرس 89

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • عفونت میکروسپوروز پوست سر:

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در آزمایش مستقیم از ضایعه مشکوک به کچلی سر، آرتروکوئیدی خارج ساقه مو مشاهده شده است. کدام یک از درماتوفیت های زیر عامل تهاجم نمی باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام ویروس درهسته وسیتوپلاسم اجرام داخل سلولی (inclusion bodies) بوجود می آورد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در کدام انگل کرمی زیر لارو و کرم بالغ در یک  میزبان مشاهده می گردد ؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام گزینه قادر به ایجاد و افزایش کاذب هموگلوبین نمی گردد؟  ارشد مدرس 89

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • عامل بیماری روزئولا کدامیک از ویروسهای زیر است؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • كداميك از فاكتورهاي انعقادي داراي ساختمان ژروتئيني نيست؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • در کدام یک از تریپانوزوم های زیر شواهدی دال بر بیماری زا بودن آن وجود ندارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در CBC خانم 35ساله ای پس از ورزش سنگین چه تغییری حاصل میشود؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • بطور معمول کدامیک از محصولات حد واسطه تهیه فراوردههای خونی برای تهیه FFP(پلاسمای تازه منجمد)مناسب است؟(ارشد89-90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • لارو کدام کرم انگلی باعث عوارض چشمی در انسان می گردد؟ ( کارشناسی علوم68)

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • تمام ترکیبات زیر در ساختمانشان دارای حلقه پروتوپورفیرین می باشند ،به جز :

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده