بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • فعالیت پمپ سدیم در گلبول قرمز یعنی :                                      ارشد بهداشت 77

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک ازروش های زیر برای تشخیص بیماری هاری استفاده می شود؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از خانواده های ویروسی زیر حاوی بزرگترین ویروس های DNA دار می باشد ؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • به جه دلیل  differential count لکوسیت ها در دستگاههای Cell counter ممکن است دچار اختلال شود ؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • گزینه اشتباه را در مورد هاپتن ها تعیین نمایید؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • وجود کرایوگلوبین در خون بیمار باعث کدامیک از موارد زیر نمیشود؟(ارشد89-90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • بوی مخصوص ماهی گندیده در ترشحات واژن معمولا به توسط کدام باکتری ایجاد می شود؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از گزینه های زیر مکانیسم عمل کلستریدیوم تتانی (تتانی اسپاسمین) را بیان می کند؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • بزرگی طحال و کبد همراه با کم خونی و تب های مواج از اختصاصاات بارز کدام یک از بیماری های زیر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • سروتونین از دکربوکسیلاسیون کدام یک حاصل می شود ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از ژنهای زیر مثالی ازLOM میباشد؟(کارشناسی ارشد 89-90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • برای تشخیص بتا تالاسمی مینور درصد کدامیک از هموگلوبین های (HB) زیر اندازه گیری می گردد ؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • در آزمایش پلاکتی ( اگریگومتری ) کدام یک از حالات زیر شباهت بیشتری به بیماری ون ویلیراند نشان می دهد؟( ارشد بهداشت 78-77)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • هلیسلا حلزون ناقل کدام ترماتود است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کک در انتقال کدام سستود زیردخالت دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • از آنتی بادیهای سیستم MNSs که اکثرآ Cold reacting و از نوع IgM بوده و از نظر کلینیکی اهمیت ندارد،کدامیک میباشد؟(ارشد89-90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • هموگلوبین های طبیعی موجود در گلبول های سرخ افراد بالغ عبارتند از:

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • استفاده از لنز تماسی آلوده به جای عینک احتمال ابتلاء به کدام انگل را مطرح میسازد؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از داروهای زیر در درمان عفونتهای قارچی سیستمیک بکار نمی رود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • جهت شناسایی کدام یک از بیماری های زیر از روش چسب اسکاچ استفاده می شود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده