بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • در تشخیص کدام یک از بیماری های زیر تست سرولوژی متداول نمی باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • تولید کدام یک از مواد زیر در بدن موجب بروز تب می شود؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • بزرگنمایی میکروسکوپ برای تشخیص دقیق اشکال خونی انگل های مالاریا درچه حدود باید باشد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از تک یاختگان زیر از باکتریها و بقایای مواد غذایی موجود در لثه تغذیه میکند؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از آنتی زنهای سازگاری نسجی  در مراقبت ایمنی تومورTumor immunosurveillance دخالت دارند؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از ترکیبات زیر موثرترین بافر در pH فیزیولوژیک است؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • قدرت یک تامپون تحت تاثیرکدامیک ازموارد زیرقرارنمی گیرد؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • با کدام تکنیک می توان حضور باندهای دی - سولفید را در یک پرو تئین برسی نمود؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • شاخص طحال (spleen index) برای آگاهی از کدام ویژگی زیر در مالاریا به کار می رود؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در سطح همه سلول های زیر مولکولهای MHC کلاس یک وجود دارد بجز :

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • مهمترین امتیازپلاسمیدهای PUC بر Pbrها چیست؟(ارشد89-90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام جمله یا جملات در مورد هاپتن صحیح است؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در ترومبوسیتوپنی شدید کدام درست است ؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از موارد زیر به عنوان مهمترین مکانیسم تولید پپتید از آنتی ژنهای پروتئینی سیتوزولی صادق است؟
                                                                                                                    (ارشد ایمنی - 82)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • واکنش quellung یا تورم کپسولی را برای تشخیص کدام یک از باکتریهای زیر بکار گرفته می شود؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • دام ترکیب فاقد کربن نامتقارن است؟(ارشد89-90)

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مولکول های کلاس یک MHC شامل کدام است؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • جهت شناسایی مخمرها، کدامیک از قندهای زیر به عنوان کنترل مثبت در تست جذب قندها به کار میرود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در تاژک داران ، تاژک از کجا منشآ میگیرد؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • نهفتگی کدام یک از ویروس های زیر در نرون گانگلیون های عصبی انجام می پذیرد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده