بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدام یک از TLR های زیر به عنوان گیرنده LPS عمل می کند؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام راه متابولیک آزاد ساختن اکسیژن را از بافت ها تسهیل می کند؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کرم های خانواده  اپیستورکیده وهتروفیده از چه راهی به انسان  سرایت می کنند؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده

 • بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • گوی های ژله ای در دیکروسولیوم دندریتیکوم مربوط به کدام مرحله زیر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام دسته از سایتوکاین های زیر بر پاسخ های ایمنی اثر مهاری دارند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • برومیدسیانوژن (CNBr) از کدام قسمت یک زنجیره پلی پپتیدی را می شکند؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • لوان و دکستران از فراورده های خارج سلولی کدام یک از باکتریهای زیر میباشد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام سایتوکاین فعال کننده قوی ماکروفازها به شمار می رود؟(ارشد89-90)

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • باکتری های بیماری زا از نظر منبع کربن و انرژی در کدام گروه قرار دارند؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • ویروس سرخک جزء کدامیک از جنس های ویروسی زیر می باشد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در چه مورد قدرت چسبندگی پلاکت افزایش میابد؟

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در تشخیص کدام یک از بیماری های زیر تست سرولوژی متداول نمی باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • ارتباط اشعه های یونیزان با کدامیک از لوسمی های زیر تا به حال گزارش نشده است ؟ ( ارشد بهداشت 84 )

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام مولکول بر سطح تمامی لنفوسیت های T کمکی وجود دارد؟                                 (کارشناسی - 86)

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 •  کدامیک از پروتئین های زیر در HIV فاکتور رونویسی بسیار قوی است؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در مورد اجسام دوهله (Dohleh bodies) کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ 
                                                                           (ارشد هماتولوژی - 90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • ترکیباتی که درآنها دو گروه آسیل به یک ازت متصل شده باشند ....... نامیده می شوند.

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • معمولا موارد زیر جهت تشخیص لیشمانیوز جلدی کاربرد بیشتری دار به استثناء:

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از موارد زیر از منابع خطا در آزمایش پروترومبین PT میباشد؟  ارشد تربیت مدرس 88

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده