بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدام جمله نادرست است؟                                                                           (ارشد ویروس - مدرس 84)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • پیوند هیدروژنی چگونه پیوندی است؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام اسید آمینه ی زیر در ساختمان گلوتاتیون یافت نمی شود؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • سلنیوم بعنوان جزئی از کدام آنزیم زیرعمل می نماید؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • علائم بالینی کدام بیماری به آمیبیاز روده ای شباهت زیادی دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • بارالکتریکی مولکول اسید آمینه هیستیدین 5 :PH کدام است ؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • در کدام یک از بیماریهای زیر موزادیسم گنادی میتواند عامل ایجاد بیماری شود؟(ارشد89-90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در صورت مثبت بودن مالتوز و منفی شدن کواگولاز توسط استافیلوکوک کدام آزمایش برای تشخیص قطعی مناسب تر است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • معمولی ترین راه ورود اسپور کلستریدیوم تتانی به بدن در بیماری کزاز کدام است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • نوارچسب اسکاچ در تشخیص کدام کرم زیر ارزش دارد؟ ( کارشناسی علوم67)

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • آلودگی انسان به دیفیلوبوتریوم لاتوم در اثر خوردن گوشت خام یا نیمه پزکدام حیوان است ؟ (کاردانی به کارشناسی 64 )

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آزمایش APTT برای غربالگری نقص اکتسابی  یا مادرزادی ...... به کار می رود . ( کاردانی به کارشناسی 79 )

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • برای خنثی کردن 20 میلی لیتر اسید سولفوریک 0.1 مولار چند میلی لیتر NaOH نرمال لازم است؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • وظیفه مولکول bactoprenol کدام است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از ترکیبات زیردرتست سوراخ کردن مو استفاده می شود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از گروههای خونی زیر از نظر بالینی فاقد اهمیت میباشند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از اشکال زیر لارو کرم نواری است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • استفاده از از آنتروتست برای تشخیص کدامیک از از انگلهای زیر میتواند کاربرد داشته باشد؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آنزیم های آمیداز در باکتری ها کدام فعالیت را بر عهده دارند؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام تک یاخته به وسیله کیست به میزبان خود انتقال می یابد؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده