بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • مکانیسم عمل و حساسیت آزمایش کواگولاز روی لام چه تفاوتی با مکانیسم عمل و حساسیت آزمایش کواگولاز در داخل لوله دارد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از باکتری های زیر دارای رشته های محوری هستند؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در ابتلا به کدامیک از کرم های انگلی زیر سندروم سوء جذب ممکن است دیده شود ؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تست تخمیر قندها در تشخیص کدام یک از قارچهای زیر استفاده نمی شود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • گزش حشرات در انتقال کدام یک از بیماریهای زیر ممکن است نقش داشته باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از ویروس های زیر میتواند عفونت پایدار ایجاد کند؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از دسته سلول های زیر هدف اصلی حمله ویروس ایدزهستند ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام مولکول زیر به عنوان یک تعویض کننده پپتید در مسیر عرضه آنتی ژن توسط MHC - II عمل می کند؟
                                                                                                                    (ارشد ایمنی - 88)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • دردرمان  نقرس از داروی آلوپورینول استفاده می شود در اثر عمل این دارو :

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از پروتئین های پاپیلوماویروس در سر طانزایی نقش دارد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • برای پاسخ ایمنی هومورال علیه هاپتن ها (برخی داروها) شرکت کدام یک از سلول های زیر الزامی است؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام تک یاخته زیر تقارن دو طرفی دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • ساختمان آسکوکارپ پری تشیا پوشیده ازمیسلیوم های تیره و مویی شکل در کدامیک از قارچهای زیر دیده می شود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در آزمایش O-F (اکسیداسیون - فرمانتاسیون) در هر دو لوله حاوی پارافین مایع و بدون پارافین قند گلوکز متابولیزه و تغییر رنگ مشاهده می شود احتمال وجود کدام یک از باکتری های زیر بیشتر است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • معادل چند ATP(بصورت فسفریلاسیون درسطح سوبسترا) به ازای یک گلوکز تا انتهای چرخه کربس ایجاد می گردد؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • لارو کدام سستود سیستی سرکوبیده گفته می شود ؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • وجود پرگنه های با همولیز ناقص (آلفا همولیز) که به تدریج با مرکز فرورفته مشاهده می گردند در تشخیص اولیه کدام استرپتوکوک کاربرد دارد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • هموگلوبینوری حمله ای شبانه ( PNH ) یک بیماری ناشی از سلول ............. می بشد .

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • محل زندگی کدام یک از تک یاخته های زیر روده باریک انسان است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از سایتوکاین های زیر در فراخوانی ائوزینوفیل ها در آلرژی تنفسی نقش دارد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده