بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • pH اپتیمم (مناسب) جهت کشت اغلب باکتری های بیماری زا در کدام محدوده قرار دارد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • وجه افتراق بین کچلی ناخن و کاندیدوز ناخن کدام است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • ماده ای که بتواند پاسخ ایمنی هومورال یا سلولی را برانگیزد ........نامیده می شود.

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • تعیین گروه خونی در کدامیک از اختلالات زیر ممکن است مشکل باشد؟

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از علایم زیر در تشخیص افتراقی کاندیدیازیس از کچلی کشاله ران مهمتر است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • پارمتر LUC که توسط دستگاهی مانند H1 روی ورقه جواب فرمول شمارش چاپ میشود نشانه چیست
  ؟  ارشد وزارت بهداشت 84

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • دریک واکنش حذفی رادیکالی از پروپیونات سدیم کدامیک از ترکیبات شیمیایی زیر بدست می آید؟ ( ارشد 90-89 )

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام تک یاخته در روده انسان همیشه بصورت کومنسال زندگی میکند؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • حلزون میزبان واسط فاسیولا کدام است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • همراهی انتقال و فسفریلاسیون سوبسترا، در کدام یک از فرایندهای زیر رخ میدهد؟(ارشد89-90)

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • اضافه کردن کدام ماده و به چه نسبت موجب جدا کردن باکتری با دیواره ناقص می گردد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از ادجوانتهای زیر باعث افزایش در پاسخ IgE خواهد شد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • متاسرکر، لاروهای ..........است.

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • درپنوموسیتیس جیروویسی، اندوسپور نام دیگر برای یک از عناصر زیر است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • زنجیره انتقال الکترون در کدام قسمت از سلول باکتری قرار دارد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • مولکول های HLA کلاس I شامل مولکول های ----HLA هستند.

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • در پاروکسیسم مالاریا دوره تب در کدام یک از پلاسمودیوم ها طولانی تر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام ماده فاکتور(عامل) انعقادخون نمی باشد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در کدام یک از سستودهای زیر لارو انگل ممکن است در زیر پوست انسان ایجاد ندول پوستی کند؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در صورتیکه میزان ( HbA ) در بیماری مکررا بیشتر از اندازه طبیعی بوده و اندکس های گلبول قرمزبیمار طبیعی باشد انجام کدام آزمایش به تشخیص بیماری کمک می کند ؟

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده