بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • باکتری های بدون دیواره سلولی جزو کدامیک از شاخه های پروکاریوتیک زیر قرار می گیرند؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آنتی بادی تولید شده بر علیه کدامیک از پروتئین های ویروس هپاتیت Bایجاد ایمنی می کند؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • درتولید توکسین توسط سویه های بیماری زای کورینه باکتریوم دیفتریه کدام گزینه زیر نقش اساسی دارد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • سیستم بافری مهمی است که که pH مایع خارج سلولی را حفظ می کند.

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از اسید آمینه های زیر فاقد چرخش های  فای  است ؟ ( کارشناسی ارشد 90-89 )

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • یکی از روشهای ویروس زدایی فراورده های خونی زیر فقط در مورد ایمنوگلبولین وریدی IVIG کاربرد دارد.

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از قارچ های زیر جزء قارچهای سیاه محسوب می شوند؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام گزینه بیشترین ارتباط را با non - disjunction دارد؟                                 (ارشد ژنتیک - 90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از سلولهای مغز استخوان در حالت فیزیولوژیک اندومیتوز دارند؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • انکلوزبون های داخل هسته ای و سیتوپلاسمی همراه با شکل گیری سلول های غول آسا در عفونت با کدامیک از ویروس های زیر دیده می شود ؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از موارد زیر در مورد فرم هموزیگوت Hb - Lepore  درست می باشد ؟
                                                                               (ارشد هماتولوژی - 90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در مسیر سنتز کلسترول کدامیک از واکنش های زیرتنظیم کننده سرعت است ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مکانیسم اثر توکسین دیفتری کدام است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • الگوی نواربندی ( Banding ) کدام گزینه زیر مشاهده الگوی نواربندی ( Quinacrin) است ؟

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • Antigen combining site ازکدام بخش زنجیره های ایمونوگلوبولین تشکیل می شود ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام میکروسکوپ دارای قدرت تفکیک بهتری است؟

  زیست شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • پیش ساز سنتز سرین و گلیسین کدام ترکیب زیر است؟(ارشد89-90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام گزینه در مورد تتراپپتید در ترکیب پپتیدوگلیکان باکتری ها صادق است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • افزودن توئین 80 به محیط کورن میل آگار به منظور تشدید تولید کدام یک ا زواکنش های زیر صورت میگیرد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از گونه های زیربعنوان عامل تولیدآفلاتوکسین گزارش نشده است ؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده