بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدام گزینه زیر در خصوص جهش های gain of function که به صورت هوموزیگوت اتفاق می افتد صحیح است؟                                                                                           (ارشد ژنتیک - 90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • O-acetylated peptidoglycan دارای ویژگی های زیر است بجز:

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 •  کدام یک از واکنش های زیر بیانگر نقش پیرووات دهیدروژناز است؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از موارد زیر در پیوند پپتیدی صحیح است ؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • نقش پروتئین بازی اصلی MBP گرانول های ائوزینوفیل چیست؟(ارشد-مدرس 89-90)

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از جملات زیر در مورد رنگ آمیزی گیمسا صحیح است؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از تست های زیر بر مبنای واکنش های نوع یک آتنی ژن آنتی بادی ستوار است ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • استیل کولین استراز،جزوکدام دسته از آنزیم ها است؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از روشهای زیر به تشخیص پنوموکوک از استرپتوکوک های ویریدنس کمک نمی کند؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • مهمترین صفتی که پروکاریوتها را از یوکاریوتها متمایز می سازد چیست؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از ملکولهای زیر دارای نقش مهاری برای لنفوسیتهایB است؟(ارشد89-90)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • بیماری پشم ریسان چگونه بروز می کند؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در مورد اجسام دوله کدامیک از موارد زیر صحیح است؟(ارشد89-90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از ترکیبات زیر گیرنده (رسپتور) ویروس هرپس سیمپلکس است ؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از پارامتهای زیر در مورد ویروس پارو صادق است؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از جملات زیر در مورد گرانولوسیتها صادق است؟(ارشد89-90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • وظیفه اصلی توراپینفرین عبارت است از افزایش :

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تفاوت پاسخهای اولیه وثانویه آنتی بادی چیست ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • فرایند فسفریلاسیون را در زنجیره انتقال الکترون کدام آنتی بیوتیک زیر مهار مینماید؟

  بیوتکنولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • با مصرف گوشت قورباغه توسط انسان امکان ابتلاء به کدام بیماری زیر وجود دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده