بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدام سلول جزء سلول های عرضه کنند آنتی ژن نیست؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از ویروس های زیر دارای تقارن مارپیچی است؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • یکی از ویروس های زیرسلول های پیش سازگلبول قرمزرا آلوده می کند؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • مخزن اصلی ((انتامبا هیستولیتیکا)) کدام است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در تهیه واکسن نوترکیب متداول هپاتیت B کدام بخش از ژنوم ویروس استفاده می شود؟ (ارشد ویروس - 88)

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تترامر هموگلوبین در سلول های اریتروسیت بالفین شامل ---- می باشد.   ارشد مدرس 86

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از ویروس های زیر عامل التهاب شبکیه (رتینیت) می باشد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از ویروس های زیر از گیرنده اسید سیالیک استفاده میکند؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • انسیدانس کدام یک از انواع اونیکومایکوزیس در جنس مونث بیشتر است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از پروتئین های موجود در غشای خارجی (outer membrane) باکتری های گرم منفی گیرنده باکتریوفاژ T6 و مسوول انتشار نوکلئوزید ها و اسیدهای آمینه می باشد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • دانه های مورر در گلبولهای قرمز آلوده به کدام یک از پلاسمودیوم های زیر دیده می شود؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • سن و جنس در بروز علایم بالینی کدام یک از بیماریهای زیر نقش بیشتری دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کمبود کدام فاکتور باعث بروز علائم کلینیکی می گردد ؟ (ارشد هماتولوژی وزارت بهداشت 77-76 )

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • عامل آسپرژیلوس در افراد با ایمنی سرکوب شده چه عفونتی را بیشترایجاد می کند ؟ 

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • لنفوسیت های B خود واکنشگر(autoreactive) درکدام بافت ودرچه مرحله ای از تمایزحذف می شوند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • shift to the left در کدامیک از موارد زیر دیده میشود؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از داروهای ضد قارچی زیر روی تک یاخته ها نیز موثر است ؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در ساختمان شیمیایی کدام اسید آمینه ،عامل هیدروکسیل (OH) وجود دارد ؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • حلزون میزبان واسط کدامیک از ترماتودهای زیر خاکزی است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • افزایش Degradation products فعالیت کدام سیستم را نشان میدهد؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده