بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • در ساختمان میکروسکوپی کدام یک از عوامل زیر بلاستوسپور ، آرتروکونیدی و هایف مشاهده می گردد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • نقش اصلی آنتی ژنهای  MHC در کدام یک از مراحل پاسخ های ایمنی می باشد؟      (ارشد ویروس - 84)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • ساده ترین روش جدا کردن آنتی ژن O از آنتی ژن K چیست؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • contuguous gne dyndrom  ناشی از کدام حالت زیر است؟                                (ارشد ژنتیک - 90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • برای تبدیل پیرووات به اگزوالواستات حضور کدام ویتامین ضروری ست ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • همه جملات زیر در مورد plasma cellصحیح است، بجز:

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • همادسورپشن در کدامیک از سلول های آلوده به ویروس زیر ایجاد می شود؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • طرز قرار گرفتن لارو پشه آنوفل در آب به چه شکلی است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از عوامل عفونی زیر قادر به آلوده کردن گلبول های قرمز خون هستند؟  
                                                                        (ارشد هماتولوژی - 90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک علت پیدایش متهموگلوبینی نیست؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • چرا تاکنون نتوانسته اند بر علیه HIV واکسن مناسب تهیه کنند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کمبود ویتامین K موجب کاهش همه فاکتورها میشود، باستثناء:

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • تمام علائم زیر مربوط به بیماری کم خونی داسی شکل است بجز :

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • عمل پروتئولیتیک کدام مورد بر روی فیبرین یا فیبرینوژن منجر به تشکیل F.D.P می گردد ؟ ( کاردانی به کارشناسی 69 ) 

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • ابتلا به کدامیک از تک یاخته های زیر ایجاد مصونیت پایدارتری می کند؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در ژنوم کدام یک از ویروس های زیر ساختمان(internal ribosome entry site) وجود دارد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • طویل ترین مری نسبت به طول بدن در کرم ماده کدامیک از انگل های زیر دیده می شود؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • به هرمول هموگلوبین ومیوگلوبین به ترتیب چند مول 2و3 دی فسفو گلیسرات اتصال می یابد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در توکسوپلاسموز علائم بالینی زیر دیده میشود، به استثناء:

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از ویروسهای زیر توانایی تومورزایی داند؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده