بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدام یک از قارچهای زیر بلاستوسپور ایجاد نمی کند؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • تکثیر کدام یک از تک یاخته های زیر به روش endodyogeny صورت می گیرد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • نرومبوسیتوز هفتصد هزار همراه با فیلادلفیا کروموزوم مثبت به احتمال زیاد عبارتست از :

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیردر شیر مادر بیشتر است ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • در بیماران آنمی آپلاستیک همه موارد زیر صحیح است.بجز؟

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • گیرنده کدامیک از هورمون های زیر خاصیت تیروزین کینازی دارد؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آغز یک حمله مالاریایی در چه زمانی است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از حالات زیر در مورد نوتروفیل ها در بیماری گرانولوماتوز مزمن درست است؟ ارشد وزارت بهداشت 84

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • انترفرون گاما برافزایش بروز کدامیک از مولکولهای زیر موثر است؟(ارشد89-90)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از روشهای سرولوژیک زیر در تشخیص مننژیت کریپتوکوکال متداولتر است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در سیر تکاملی پلاسمودیوم های انسانی گامتوسیت ها در کجا تشکیل می شوند ؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در رنگ آمیزی به روش زیل نلسون باسیل کخ و رنگ زمینه آن به چه رنگ مشاهده می شود؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • سن و جنس در بروز علایم بالینی کدام یک از بیماریهای زیر نقش بیشتری دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • اولین مرحله از سلول های پیشتاز رده اریتروئید که با رنگ امیزی رومانوفسکی در مغز استخوان قابل تشخیص است کدام است؟  ارشد مدرس 88

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • با کدام یک از پارامترهای زیر می توان به نمونه خون همولیز یا هایپرلیپمی در آزمون CBC پی برد؟  ارشد وزارت بهداشت 84

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • ژن gag در رتروویروسها کدامیک از پروتئین های زیر را کد می نماید ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در تولید آنتی بادیهای مونوکلونال به منظور اهداف تشخیصی و تاکسونومی انگلها، برای تهیه ی کلونهای مختلف لنفوسیتی کدام نوع آنتی ژن زیر به حیوان تزریق میشود؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • برروی پلاکتها کدامیک از آنتی ژن های سیستمHLA قرار گرفته است؟(کاردانی به کارشنالسی77)

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • در مورد معرف درابکین کدام جمله غلط است؟                                       ارشد وزارت بهداشت 79

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کرم های خانواده  اپیستورکیده وهتروفیده از چه راهی به انسان  سرایت می کنند؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده