بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • فراورده های گوشتی مخزن بالقوه کدام یک از بیماری های زیر می تواند باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از ویروس های زیرباعث progressive      multifocal      Leukoencephalopathy می شود:

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک ازموارد زیر مانع فاگوسیته شدن کریپتوکوکوس نئوفورمنس می گردد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام ترکیب مخصوص پروکاریوتها بوده و یوکاریوتها فاقد آن هستند؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • آنزیم ترانسفر ازدرون سلولی توانایی جابه جایی کدام گزینه را ندارد؟

  زیست شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در مورد فلور طبیعی میکروبی بدن کدام یک از گزینه های زیر صادق نیست؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از اجزاء سیستم کمپلمان باعث جذب سلولهای ایمنی به محل التهاب میگردند؟(ارشد89-90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • صفحات چین دار بتا جزکدام مرحله ساختمانی پروتئین ها است ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مخزن اصلی آمیب هیستولیتیکا کدام موجود زیر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در چه مورد کاهش سگمانتاسیون در نوتروفیل ها دیده می شود؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از مواد زیر یک ترکیب تنفسی است و افزایش میزان پلاسمایی آن ایجاد اسیدوز تنفسی می نماید؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • برای انجام هماگلوتیناسیون با ویروس سرخک RBC کدامیک از حیوانات زیر مورد استفاده قرار میگیرد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کرم بالغ ماده کدام نماتود ، در زیر جلد انسان مشاهده می شود ؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در سطح کدام یک از سلول های زیر آنتی ژنهای HLA وجود ندارد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • تمام تک یاخته های زیر درمحیط کشت دیاموند تکثیرمی یابند به اسنثناء:

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در موش های حساس به لیشمانیا پاسخ غالب آنها ...............

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • علت ایجاد واکنش مثبت در آزمایش اوره آز در محیط اوره کدام است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از انواع لوسمی های زیر با رنگ آمیزی Oil-red O بهتر تشخیص داده میشود؟

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در شرایط طبیعی، تمام اسیدهای آمینه در آلبومین خون باردار هستند، بجز:

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مولکولهای co - stimulatory ضروری هستند برای :                                    (ارشد ایمنی - مدرس 87)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده