بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • نقش اصلی آنتی ژنهای  MHC در کدام یک از مراحل پاسخ های ایمنی می باشد؟      (ارشد ویروس - 84)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در سیرتکاملی کدام کرم زیر اسپوروسیست 1 و 2 وجود دارد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در مورد اسیدهای آمینه کدام عبارت صحیح نیست ؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از پروتئین های ویروس فلج اطفال در ایجاد CPE نقش دارد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • عفونت ترایکومایکوزیس محدود به کدام قسمنت از مو می باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • برای پاسخ ایمنی هومورال علیه هاپتن ها (برخی داروها) شرکت کدام یک از سلول های زیر الزامی است؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام ترکیب از دکربوکسیلاسیون اسیدهای آمینه بازی بدست می آید ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آنیزو کروم  د ر مرفولوژی RBC  عبارت  است  از .............

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • با چه پدیده ای PMN برای تشخیص کدام مورد استفاده می شود ؟ 

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • رتیکولوسیتوپتی در کدامیک از بیماریهای زیر دیده می شود ؟ ( ارشد بهداشت 81)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در مورد اریتروپوپتین کدام گزینه نادرست است ؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام گزینه زیر احتمال وجود دیسانتری آمینی را افزایش می دهد؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در جریان فعال شدن سیستم کمپلمان همه اعمال زیر انجام می پذیرد .بجز:

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در طبقه بندی موجودات زنده باکتری جزو کدام دسته است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کرم بالغ کدام یک از کرم های زیر در ریه زندگی میکند؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • باکتری گرم متغیر کدام است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • مقاومت دارویی بیشتر در کدامیک از پلاسمودیوم های زیر ایجاد شده است ؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدمیک از جملات زیر در مورد Osmotic Fragility درست است؟

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • جهت فعالیت آنزیم هگزوکیناز وجود کدام یون ضروری است؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در اثر آلودگی با ویروس HIV افت تدریجی در یکی از سلولهای زیر مشاهده میشود؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده