بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • سنتزHeme(هم) در کدامیک از ارگانلهای سلولی انجام میشود؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • آزمایش میکروسکوپی گسترش رنگ شده خون محیطی در تشخیص کدام یک از بیماریهای زیر مورد استفاده قرار میگیرد؟(کارشناسی علوم70)

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از روش های زیر بیانگر تقسیم از طریق اندو دیوژنی است؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • التهاب معمولا به دنبال کدام پدیده سلولی اتفاق می افتد؟

  زیست شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • محصولات فعالیت گلوتامات دکربوکسیلازکدام است ؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در مورد آنزیم های اتولیز کننده باکتری ها کدام مطلب صحیح است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از موارد زیر در لنفوسیت T ساخته می شود؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • زیر واحد ریبونوکلئوئید ردوکتازفعالیت کنترلی خود را از طریق کدام گروه از باقیمانده ( residue )

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام عبارت در مورد میکروارگانیسم ها درست می باشد؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • حمله مالاریا(پاروکسیزم) به ترتیب شامل کدام یک از موارد زیر است؟(کارشناسی علوم 69)

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در کدام یک از تریپانوزوم های زیر شکل لیشمانیایی در نسوج قلب دیده می شود؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • آزمایش مدفوع به روش تلمن در تشخیص کدام یک از آلودگی های کرمی زیر اختصاصی تر است؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از موارد زیر بیانگر واکنش آلرژیک نسبت به درماتوفیت می باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از ویروس های زیر عامل کراتوکونژکتیویت اپیدمیک است؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • سیانو باکتریها با داشتن ....قادر به فتوسنتز هستند

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام یک از ویروس های زیر بدون پوشش می باشد؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • سلولهای T سیتوتوکسیک (CTL)در دفاع بر ضد عفونت ویروسی چگونه عمل می کنند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام جمله زیردرمورد واژه نوکلوئید ( Nucleoid ) درباکتری ها صحیح است ؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در بیمار مبتلا به پلی سیتمی و هماتوکریت بیشتر از 50 درصد احتمال بروز کدامیک از موارد زیر وجود دارد ؟ ( ارشد بهداشت 85)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از نماتود های زیر زنده زا ( لاروزا ) است ؟

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده