بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • دارا بودن نقش بارز در اتیولوژی آلرژی و آسم، تولید کلنی های با پشت تیره و تولید کونیدیوم های چند سلولی آکروپتال، از ویژگی های کدام یک از قارچ های زیر است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • آنتی ژنهای سازگاری نسجی نوع II  روی سلول های زیر بیان می شوند:             (ارشد ایمنی - مدرس 81)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کرم بالغ کدام ترماتود در ریه میزبان نهایی جایگزین می شود؟

  انگل شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک ازدانشمندان زیر بعنوان پدر شیمی درمانی شناخته می شود؟

  باکتری شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در چه بیماری PT طولانی است ؟ (کاردانی به کارشناسی 84 )

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از ترکیبات زیر"هتروسیکل" تلقی نمی شود؟

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • وجود کدام ماده در دیواره سلولی قارچ ها موجب مقاومت به آنتی بیوتیکهای آنتی باکتریال می گردد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام اسید آمینه در زنجیره ی کربنی خود یک گروه هیدروکسیل (OH) دارد؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از دسته سلول های زیر بطور معمول به عنوان سلول های عرضه کننده آنتی ژن به شمار می روند؟
                                                                                                           (ارشد ویروس-مدرس82)

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در یک شخصی ه چندین بار ایمن شده(Hyperimmune)بیشترین تغییرات الکتروفورزی پروتین های سرم در کدام جزء مشاهده میگردد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام جمله در مورد سلول های T سایتوتوکسیک صادق نیست؟                                    (کارشناسی - 73)

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام گروه از حشره کشها در حال حاضر در برنامه های مبارزه با حشرات بالغ مالاریا استفاده میشود؟(ارشد86)

  انگل شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامن خصوصیت در مورد ویروسRSV صحیح است؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • گلوتاتیون کدامست ؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • سلولهای T سیتوتوکسیک عموما آنتی ژن را با کمک کدامیک ازمولکولهای زیر شناسایی می کند؟

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از سلول های زیر نقش مهمی در پاکسازی کمپلکس ایمن در بدن دارد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 •  در مسیر امبدن مییرهوف چند ATP مصرف و چند تا آزاد می گردد؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدامیک از انواع RNA های زیردرواحد 30s ریبوزوم پروکاریونی موجود است ؟ (کارشناسی ارشد 90-89 )

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام عارضه در نتیجه فقدان ویتامین E حاصل می شود؟ ( ارشد 90-89 )

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • مهمترین امتیاز پلاسمیدهای PUC بر Pbr ها چیست؟                                                        (ارشد ژنتیک - 90)

  ژنتیک | کارشناسی ارشد

  مشاهده