بانک سوالات


علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
انگل شناسی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی
ایمونولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی
باکتری شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی
بیوشیمی
مقطع: کارشناسی ارشد
زیست شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ژنتیک
مقطع: کارشناسی ارشد
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی
قارچ شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی
هماتولوژی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی ارشد
ویروس شناسی
مقطع: کارشناسی

نمونه ای از سوالات

 • کدام اسید آمینه آروماتیک می باشد؟

  بیوشیمی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام یک از موارد زیر از فعالیت های CD1 می باشد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • وجه افتراق بین کچلی ناخن و کاندیدوز ناخن کدام است؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • فراورده های گوشتی مخزن بالقوه کدام یک از بیماری های زیر می تواند باشد؟

  قارچ شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • کدام عبارت علت مثبت بودن تست VP است؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در مورد پلی سیتمی ورا کدامیک از گزینه ها صحیح می باشد ؟ ( ارشد مدرس 84 )

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در مورد اسفنگوزین همه گزینه ها درست است .بجز:

  بیوشیمی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • در مقابل شمارش 27 رتیکو لوسیت در مربع  بزرگ دیسک میلر RBC 300 در مربع  کوچک  آن  شمارش  شده  است . رتیکولوسیت چند در صد است ؟

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • در هموفیلی A اختلال در کدام ماده کروموزوم است ؟ (کاردانی به کارشناسی 82 )

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • عامل بیماری منونوکلئوز عفونی کدام یک از ویروس های زیر است؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • آنزیم های تنفسی در کدام قسمت باکتری ها قرار دارند؟

  باکتری شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • در مورد خاطره ایمنی کدام عبارت صحیح است؟                                                     (کارشناسی - 81)

  ایمونولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • در تشخیص عفونت با یکی از ویروسهای زیر انجام تست ممانعت از هماگلوتیناسیون امکان پذیر است؟

  ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدامیک از پروتئین های ویروسی زیر در انتقال mPNA های ویروسی از هسته به سیتوپلاسم نقش اساسی دارد؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • کدام تشخیص آزمایشگاهی HIV بر اساس جداسازی پروتئین های ویروسی ( الکتروفورز) gp41 و p24 وواکنش با آنتی بادی های سرمی بیمار است ؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • تقارن بیست وجهی (ایکوزاهیدرال) از کدام یک از ویروس های زیردیده می شود؟

  ویروس شناسی | کارشناسی

  مشاهده
 • از تست سرولوژیک در تشخیص کدام بیماری قارچی زیر استفاده میشود؟

  قارچ شناسی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • برجسته ترین یافته های آزمایشگاهی در CML کدام است ؟ ( کاردانی به کارشناسی 73)

  هماتولوژی | کارشناسی

  مشاهده
 • اسیدآمینه از طریق کدامیک از پیوندهای زیربه RNA ناقل ( tRNA ) متصل می شود؟

  ایمونولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده
 • پلاکت تزریق شده باید کدام یک از خصوصیات زیر را داشته باشد؟                      (ارشد هماتولوژی - 90)

  هماتولوژی | کارشناسی ارشد

  مشاهده