اخبار

"اکسید نیتریک" هورمونی که بر فشار خون موثر است

۱۳۹۹ شنبه ۱۲ مهر

با انجام مطالعات بررسی شد هورمونی که بر فشار خون موثر است: محققان پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مولکول اکسید نیتریک را که در گذشته یک پیامرسان موثر در تنظیم فشار خون شناخته میشد به عنوان یک هورمون معرفی کردهاند. به گزارش ایسنا، اکسید نیتریک مولکولی است که سالها به عنوان یک پیامرسان شناخته شده است که تاثیرات زیادی در تنظیم فشار خون، دیابت و دیگر فعالیتهای زیستی دارد که نقص در متابولیسم و یا کاهش تولید آن میتواند در بیماریهای قلبی عروقی، بیماری مزمن کلیوی و برخی اختلالات غدد درونریز نقش داشته باشد. دکتر اصغر قاسمی، رئیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، درباره ویژگیهای اکسید نیتریک گفت: برخی خصوصیات زیستشناختی اکسید نیتریک با خصوصیات یک هورمون تطابق دارد. به همین علت و با هدف مروری بر خصوصیات عملکردهای این مولکول و تطابق آن با خصوصیات یک هورمون از دیدگاه کلاسیک مطالعهای در مرکز تحقیقات فیزیولوژی انجام شده که این مطلب را تایید میکند. وی با بیان این که در یک مطالعهی دیگر نشان داده شده است که این مولکول در تنظیم قند خون نقش دارد و تولید و حتی دفع ادراری آن در بیماران دیابتی با تغییراتی همراه است، افزود: این بازتعریف میتواند در طراحی داروهای آزاد کننده اکسید نیتریک تاثیر به سزایی داشته باشد و نهایتا در مسیر مداخلات درمانی مفید و موثر واقع شود.

گذاشتن نظر