اخبار

سیاست جدید توزیع دارو در داروخانه های کشور

۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ آذر

مدیر کل دارویی سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛ سیاست جدید توزیع دارو در داروخانه های کشور مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، گفت: فقط داروهایی که نیاز به نظارت بیشتری در عرضه دارند، در داروخانههای منتخب ارائه میشوند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مهرعلیان، اظهار کرد: پیرو سیاست سازمان غذا و دارو مبنی بر نظارت بر برخی داروهای وارداتی و عرضه آن در داروخانه های منتخب، به منظور افزایش دسترسی بیماران به داروی مورد نیاز در شهرستانها و داروخانههای سراسر کشور، به این معنا نیست که اداره کل دارو تصمیم به توزیع تمامی داروهای وارداتی در داروخانههای منتخب دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد. وی افزود: اداره کل دارو به منظور مدیریت توزیع، تسهیل دسترسی بیماران و جلوگیری از ایجاد کمبود آن، تصمیم به عرضه صرفا برخی از داروهای خاص در داروخانههای منتخب داشته است و سایر داروها بر اساس عرضه، تقاضا و نیاز بیماران منطقه در داروخانه ها توزیع می شود. مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خاطر نشان کرد: در سیاست جدید به دنبال این هستیم که به مدیران دارویی استانها و شهرستانها اطلاع رسانی دقیقی از میزان و نوع داروی وارداتی که در استان توزیع میشود، داشته باشیم، لذا این به معنای توزیع داروهای وارداتی در داروخانههای منتخب نیست. وی عنوان کرد: ضمناً مدیران دارویی استانها و شهرستانها متناسب با ماهیت دارو و شرایط مصرف، تشخیص می دهند که دارو در کدام داروخانه عرضه شود، بهطور مثال ممکن است برخی داروها بیمارستانی و یا داروهای خاص باشند که بهطور طبیعی و طبق روال گذشته در همه داروخانهها در سطح استان توزیع نشود، لذا تأکید میکنیم سیاست نظارتی سازمان غذا و دارو در مورد داروهای وارداتی به معنای توزیع داروها در داروخانههای منتخب نیست و فقط این سیاست در موارد لزوم و داروهای خاص اجرا خواهد شد.

گذاشتن نظر