اخبار

بازداشت افراد متخلف در سازمان غذا و دارو | واردات کابل برق به جای «استنت قلب»

۱۳۹۸ سه شنبه ۲۵ تير

وزیر بهداشت خبر داد: بازداشت افراد متخلف در سازمان غذا و دارو: وزیر بهداشت گفت: برخی افراد متخلف در سازمان غذا و دارو بازداشت شدند و هفت پالت داروی بدن سازی تاریخ گذشته را در گمرک کشف کردیم. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی در سومین جلسه هیأت امنای مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت که در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: دیروز و روز قبل از آن، هفت پالت داروی بدن سازی تاریخ گذشته در گمرک گرفتیم که قرار بود به جوانان این کشور تزریق شود. چرا نباید برای از بین بردن این شبکههای مافیایی به هم کمک کنیم. وزیر بهداشت ادامه داد: چطور میتوان به پدر و مادر شهید گفت که برخی رفتند استنت قلب به مبلغ ۲ میلیون یورو وارد کنند و بعد کابل برق آوردند. بعد طوری هماهنگ شدهاند که تا خبردار میشویم، از مرز رد شدند. این افراد چه کسانی هستند و از کجا آمدند. مبارزه با فساد را شروع کردم و این کار را ادامه میدهم. وی با بیان اینکه دیگر جنگ تن به تن در مرزها نداریم و این نوع جنگ جای خود را به شیوه دیگری از جنگها داده است گفت: از همه افرادی که در دفاع مقدس از مرزهای کشور دفاع میکردند، درخواست میکنم از مرزهای پاکیزگی، معنویت و درستی دفاع کنند. فساد سازمان یافته به جاهایی نفوذ کرده و سرمایههای اجتماعی به دلیل وجود برخی افراد فزونخواه تحت تأثیر قرار گرفته است. امروز به جای مالک اشتر و حمزه و مسلم ابن عقیل، به ابوذر نیاز داریم تا از مرز اخلاق و معنویت پاسداری کنیم. نمکی بیان کرد: به عنوان وزیر خواب از چشمانم رفته است تا بتوانم برای مردم محروم و بیمار، داروهایی تهیه کنم که نیاز دارند. در عرصه دفاع مقدس تجربههایی آموختیم که امروز به کار میبریم. وزیر بهداشت اظهار داشت: حتی یک صحنه از صحنههای دفاع مقدس را با همه هنرهای جهان نمیتوان به تصویر کشید. زیرا ناگفتههای زیادی از دفاع مقدس در سینه افراد ماندگار است که بیان آن هم به سادگی میسر نیست. پاسداشت دفاع مقدس و انتقال به نسل جوان چند خاصیت بزرگ دارد. اول اینکه به جوان باید آموخت که این طور میتوان عاشقی کرد. دوم اینکه جوان امروز اگر با دفاع مقدس آشنا شود، احساس غرور و سرافرازی میکند و روزگاری را یاد میآورد که پدران آنها با دست خالی جلوی دشمن ایستادند و در نتیجه استوار در برابر تهدید میایستد. اگر جوان با غیرتمندی دفاع مقدس آشنا شود، دچار بی خویشتنی نمیشود. یکی از مشکلات دانشجویان ما این است که دچار بی خویشتنی هستند. وی افزود: حدود چهار ماه است که گروههایی به صورت چراغ خاموش در زمینه ارزهایی که توسط شرکتهای واردکننده تجهیزات پزشکی گرفته شده است، کار میکنند. در زمینه اینکه این ارزها کجا مصرف شده و چه کسانی دریافت کرده اند، عدهای تخلفاتی داشتند که در حال رسیدگی هستیم و با این موارد برخورد قانونی میکنیم. واردات کابل برق به جای استنت قلب وزیر بهداشت با بیان اینکه داروهای تاریخ مصرف گذشته در برخی موارد وارد شده است گفت: با این موضوعها برخورد میکنیم. همچنین با ۲ میلیون یورو ارز دریافتی، به جای استنت قلب، کابل برق وارد شده است. مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است. در تجهیزات پزشکی سامانه به روزی ایجاد میکنیم تا مشاهده شود چه کسی ارز دریافت و چه چیزی وارد کرده است. درباره دارو نیز ثبت و ضبط درست نبوده است. این قول را میدهم که برای حمایت از بیتالمال از هیچ کاری کوتاهی نمیکنیم. نمکی بیان کرد: رسانهها باید در مسیر مبارزه با فساد به وزارت بهداشت کمک کنند، زیرا یکی از مشکلات ما این است افرادی که سالها سوءاستفاده میکردند، ارتباطات رسانهای دارند و در زمینه مبارزه با فساد، بزرگترین اهرم ما رسانههای پاکیزهای است که در کشور داریم. برای شکستن فضای مسموم تبلیغاتی این جریان که نمیخواهد اجازه بدهد حقایق آشکار شود، به کمک رسانهها نیاز داریم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برخی افراد که در سازمان غذا و دارو با شرکتهای متخلف همراهی کردند، بازداشت شده و در حال بازجویی هستند و اعترافاتی نیز کردند. مصمم هستیم که سازمان غذا و دارو را در نهایت پاکیزگی برای خدمت به مردم آماده کنیم. وزیر بهداشت درباره آخرین وضعیت شرکتهای هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت نیز گفت: حسابرسی شرکتهای هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت انجام شده و در حال اتمام است. به نتایجی که در برخی موارد نامطلوب است، رسیدیم. برخی از این شرکتها ادغام و برخی منحل شدند. همچنین جمع کردن برخی از این شرکتها تا رسیدگی حقوقی و قضائی، مقدور نیست.

گذاشتن نظر