اخبار

آنمي يا همان كم‌خوني در رفتار افراد تأثيرگذار است

۱۳۹۱ پنج شنبه ۲۸ دي

كمخوني در رفتار افراد تأثيرگذار است كمخوني به حالتي اطلاق ميشود كه در آن تعداد سلولهاي قرمز يا ميزان هموگلوبين خون شخص كاهش يابد و كمخوني در رفتار افراد تأثيرگذار است. به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر سید ضیاءالدین مظهری متخصص تغذيه با بیان این مطلب اظهار داشت: افرادي كه زود عصبي و خسته ميشوند، در مقابل تغيير فصل و شروع بيماريها از خود مقاومتي ندارند، در سربالايي و بالارفتن از پلهها تپش قلب زياد دارند و نفس كم ميآورند، يا كساني كه خوابهاي پريشان ميبينند و وحشتزده بيدار ميشوند، داراي درجات مختلفي از كمخوني هستند. وی افزود: از علائم ظاهري فقر آهن ميتوان به رنگ پريدگي، كمرنگي يا بيرنگي خطوط كف دست يا سفيدي داخل پلك و لب اشاره كرد كه با آزمايش مشخص ميشود. رئيس انجمن غذا و تغذيه تصریح کرد: كمخوني و فقر آهن از بيماريهاي شايعي است كه بخصوص در كشور ما به وفور مشاهده ميشود و گروههاي سني مختلف را درگير ميكند. علل مختلفي براي كمخوني و فقر آهن ذكر شده كه مهمترين آن به تغذيه غيرصحيح بازميگردد. دکتر مظهری ابراز داشت: زودپريشاني و عصبيتهاي ناخواسته و بيميلي به غذا به علت نوع غذا و عادات بدغذايي در كشور، سبب گستردگي سوءتغذيه و بهدنبال آن كمخوني ميشود و باید براي رفع كمخوني ابتدا عوامل آن را بشناسيد و سپس نيازهايتان را با تغذيه صحيح تامين كنيد.

گذاشتن نظر