اخبار

ماموریت معاون اول رییس جمهور برای پیگیری مطالبات پرستاران

۱۳۹۱ يکشنبه ۲۱ آبان

ماموریت معاون اول رییس جمهور برای پیگیری مطالبات پرستاران رییس کل سازمان نظام پرستاری خبر داد: افزایش کارانههای پرستاری تا دو ماه آینده رییس کل سازمان نظام پرستاری ضمن اعلام خبر افزایش کارانههای پرستاری تا دو ماه آینده عنوان کرد: پایلوت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز بزودی و در حجم محدودتر انجام میشود. غضنفر میرزابیگی در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره افزایش دریافتی پرستاران با توجه به سختی کار آنها، اظهار کرد: در قانون ارتقای بهرهوری راهکارهایی برای این مورد در نظر گرفته شده است. درواقع عنوان شده تا زمانی که تعرفههای پرستاری به اجرا درنیامده است، از طریق نظام نوین کارانهها و نظام جبران خدمت که در حال حاضر وجود دارد، دریافتی پرستاران افزایش یابد. وی ادامه داد: اکنون این اتفاق در حال وقوع است. حدود سه هفته گذشته که کمیته تعرفهگذاری با مشارکت شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت و معاونت توسعه سازمان نظام پرستاری تشکیل شد، اما به علت مشکلات مالی که پیش آمد، نتوانستند قانون تعرفهگذاری را عملیاتی کنند. بنابراین تصمیم گرفته شد کارانهها را تغییر دهند به گونهای که پرستاری در اولویت قرار بگیرد. میرزابیگی با بیان اینکه بنا شده است این طرح طی یک تا دو ماه آینده نهایی شود، اظهار کرد: البته کارانهها در کل یک تغییراتی خواهند کرد. اما بناست در بخش پرستاری این اتفاق زودتر بیفتد. وی افزود: قانون تعرفهگذاری نیز در مقیاس کوچکتر پیگیری میشود. در حقیقت از جلسه دو هفته پیش سه دستور کار مشخص شد. نخست افزایش کارانهها با اولویت پرستاری بود. دوم اجرای طرح پایلوت قانون تعرفهگذاری در حجم محدودتر و دیگری بسیج سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت برای تصویب و نهایی شدن هر چه زودتر قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری. وی با تاکید بر اینکه در این جلسه مقرر شده است افزایش کارانهها در بخش پرستاری حتما تا دو ماه آینده اتفاق بیفتد، گفت: البته این یک مسکن موقتی است. اصل، اجرای تعرفههای پرستاری است تا با دریافت مبتنی بر عملکرد شاهد افزایش انگیزه پرستاران برای ادامه فعالیت باشیم. ماموریت معاون اول رییس جمهور برای پیگیری مطالبات پرستاران رییس کل سازمان نظام پرستاری همچنین با بیان اینکه چندی پیش نامهای برای ریاست جمهوری در این خصوص ارسال شد، گفت: جوابیه این نامه حکایت از دستور رییسجمهور به معاون اول خود برای تشکیل هر چه زودتر کمیته تعرفهگذاری و تعیین تکلیف هشت خواسته مطروح پرستاران در این نامه دارد.

گذاشتن نظر