اخبار

نامه انتقادی روسای دانشگاههای علوم پزشکی به معاون رئیس جمهور

۱۳۹۱ يکشنبه ۲۱ آبان

نامه انتقادی روسای دانشگاههای علوم پزشکی به معاون رئیس جمهور روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، نامه سرگشادهای به بهروز مرادی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نوشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در این نامه ضمن انتقاد به کاهش 14691 میلیارد ریال اعتبارات عمومی دانشگاههای علوم پزشکی آوردهاند: تورم موجود و افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده دارو و ملزومات مصرفی پزشکی را تا 350 درصد افزایش داده و تأمین آنها به سختی صورت میگیرد و شرکتهای تأمین کننده دارو و ملزومات پزشکی از فروش غیرنقدی خودداری میکنند. براساس این گزارش در بخش دیگری از این نامه آمده است: درآمد اختصاصی بیمارستانها میبایست صرف ارائه خدمات مطلوب به بیماران، تهیه دارو، پرداخت کارانه کادر بالینی، هزینههای حاملهای انرژی، هزینههای مرتبط با هتلینگ، تهیه ملزومات مصرفی پزشکی و سایر مایحتاج مورد نیاز بیمارستان گردد و امکان پرداخت حقوق و مزایا از محل آن وجود ندارد و این در حالیست که سازمانهای بیمهگر مطالبات بیمارستانها را با تأخیر 6 الی 8 ماهه پرداخت مینمایند. این گزارش میافزاید: رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور، اجرا نشدن قانون بهرهوری کادر بالینی با بار مالی 2300 میلیارد ریال و نیز عدم تأمین بار مالی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها به میزان 96000 میلیون ریال و هزینه افزایش 20 درصدی تعداد دانشجویان ورودی سال 91 را ناشی از تأمین نشدن اعتبار لازم به دانشگاهها دانسته و آن را عامل نارضایتی مردم به دلیل دریافت خدمات با کیفیت پایین و نیز نارضایتی کادر بهداشتی و درمانی ارزیابی کردهاند. روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، در بخش دیگری از این نامه سختی تأمین دارو و ملزومات پزشکی در بیمارستانها به علت عدم پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی از سوی بیمارستانها و فشار مضاعف هزینههای سنگین خرید لوازم و مواد مصرفی آزمایشگاهها در رشتههای مختلف و معطل ماندن پروژهها و طرحهای توسعهای دانشگاهها در حوزههای بهداشتی، درمانی و آموزشی و اورژانس که مصوب سفرهای استانی هیئتوزیراناست را، از دیگر چالشهای ناشی از کمبود اعتبار و کسری بودجه دانشگاهها دانسته و خواستار اصلاح تخصیص هزینههای دانشگاهها در سقف 58111 میلیارد ریال اعتبار مصوب و نیز پیشبینی اعتبارات مورد نیاز دانشگاهها در لایحه بودجه 1392 به صورت واقعبینانه شدند.

گذاشتن نظر