اخبار

راز برگشت دوباره ويروس تبخال كشف شد

۱۳۹۱ دوشنبه ۱۵ آبان

راز برگشت دوباره ويروس تبخال كشف شد محققان موفق به كشف دليل برگشت دوباره ويروس تبخال هنگام مواجهه با بيماريهاي ويروسي و باكتريايي شدند. به گزارش وبدا، به نقل از نشريه بيولوژي لكوسيت، محققان دانشگاه ايالتي اوهايو با بررسي موشهاي آلوده به تبخال نهفته خانواده سيتومگالو ويروس (CMV) در عفونتهاي شديد باكتريايي دريافتند، سلولهاي T كه مسئول كنترل اين ويروس هستند در طول به وجود آمدن يك عفونت جديد باكتريايي كاهش يافته و باعث فعاليت مجدد اين ويروس و تبخال حاصل از آن ميشوند. نتايج حاصل از اين گزارش حاكي است هنگامي كه سيستم ايمني بدن، توانايي خود را بعد از بيماري به دست ميآورد، ظرفيت سلولهاي T به حالت عادي بازگشته و كنترل بدن روي مهار كردن اين ويروس به طور مؤثر باز ميگردد. براساس اين گزارش محققان اميدوارند در آينده درك اين كه چگونه عفونت ويروسي نهفته در بدن كنترل ميشود بتواند منجر به پيشگيري از فعاليتهاي آن شده و باعث بهبود كيفيت زندگي افراد مبتلا به آن شود. گفتني است تبخال زخم شايعي است كه به علت ويروسهايي از خانواده هرسپسها به وجود ميآيد و بيشتر مردم با برخي از اين ويروسها در طول زندگي خود آلوده ميشوند و پيدا كردن راهي براي كنترل شعلهوري هرسپس نه تنها براي سلامتي فرد مبتلا به اين ويروس بلكه براي جلوگيري از انتقال آن بسيار مهم است.

گذاشتن نظر