اخبار

تعرفه‌های پرستاری، سرعت‌گیر ارائه خدمات بی‌کیفیت پرستاران

۱۳۹۱ دوشنبه ۸ آبان

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، در انتظار اجرا تعرفههای پرستاری، سرعتگیر ارائه خدمات بیکیفیت پرستاران تعرفههای پزشکی، همیشه دردسرهای خاص خود را داشته است از تاخیر در زمان اعلام تعرفههای مصوب برای هر سال گرفته تا مرجع رسمی تعیین تعرفهها و میزان افزایش آن متناسب با تغییر هزینهها. طرح قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانههای پرستاری در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هنوز در انتظار تشکیل جلسه در شورای عالی بیمه به سر می برد. اگرچه مسئولان نظام پرستاری کشور بر چالشهای جدی پیش روی تصویب و اجرای این قانون اذعان میکنند، تعرفه گذاری خدمات پرستاری را ضروری دانسته و معتقدند میتوان با اجرای آن شاهد تحولات اساسی در نظام سلامت و به ویژه ارتقای کیفیت خدمات پرستاری بود. رییس کل سازمان نظام پرستاری نیز بر بیکیفیتی ارائه خدمات پرستاری در بیمارستانها صحه میگذارد و صرف هزینههای هنگفت برای استخدام پرستاران خصوصی از سوی همراهان بیمار را از جمله پیامدهای منفی آن میداند و اجرای قانون تعرفهگذاری را به عنوان راهکار اساسی حل مشکلات پرستاران معرفی میکند. غضنفر میرزابیگی در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ضمن ارائه توضیحاتی درباره قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تاکید بر لزوم تصویب آن در شورای عالی بیمه عنوان میکند: قطعا این طرح نیز با چالشهای جدی در مسیر تصویب و اجرا روبرو خواهد بود، هیچ قانونی بی چالش نیست. وی ادامه میدهد: در حال حاضر اجرای قانون ارتقای بهره وری نیز با مشکلاتی همراه است. رییس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به اهمیت پوشش بیمهای خدمات پرستاری، میگوید: با وقوع این امر، بدون شک خود بیمهها نیز از خدمات پرستاری استقبال میکنند، زیرا برایشان ارزانتر تمام میشود. وی میافزاید: تحت پوشش بیمه گرفتن خدمات پزشکی به معنای پرداخت بهای بسیار گران از سوی بیمهها و سپس دعوت مردم برای خرید خدمات گران قیمت است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از خدمات البته به استثنای خدمات تخصصی و فوق تخصصی سطح بالا، توسط سایر گروههای پزشکی نظیر پرستارها، ماماها و پزشکان عمومی قابل ارائه است، با تحت پوشش قرار گرفتن خدمات این گروهها، میتوان رقابت سالمی در جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی ایجاد کرد. میرزابیگی با بیان اینکه با اجرای قانون تعرفه گذاری، دفاتر پرستاری حتی در کوچکترین شهرستانها در سراسر کشور راه اندازی میشود، اظهار میکند: در این صورت از بار بیماریها به علت استقرار و گسترش امر پیشگیری به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد. رییس کل سازمان نظام پرستاری درباره افزایش میزان دریافتی پرستاران پس از اجرای این طرح میگوید: متوسط دریافتی پرستاران با توجه به ضریب k تعریف شده، یک و نیم برابر میشود. البته اکنون تا این بحث مطرح میشود عدهای در مقابل افزایش حقوق پرستاران واکنش نشان میدهند، اما متاسفانه شاهد این حقیقت تلخ در بیمارستانهای خصوصی هستیم که برخی مردم به علت بی کیفیتی ارائه خدمات پرستاری، بیش از 300 هزار تومان برای هر شب پرداخت کرده و پرستار خصوصی استخدام میکنند. اکنون از این دست موارد در بیمارستانها کم دیده نمیشود. وی اضافه میکند: اگر این تعرفهها تصویب شده و به اجرا دربیایند دیگر شاهد استخدام پرستارهای خصوصی نخواهیم بود، زیرا نحوه ارائه خدمات تغییر کرده و ارتقا مییابد و میزان رضایتمندی بیمار از پرستار افزایش مییابد. در همین راستا فرمهای رضایتمندی تدوین شده و در اختیار بیمار قرار میگیرد که 20 درصد از مجموع پرداختی به پرستاران به آن بستگی پیدا می کند. رییس کل سازمان نظام پرستاری در پایان میگوید: همچنین با اجرای این طرح و ایجاد انگیزه برای پرستاران، فرصت ارائه علمی خدمات برای این گروه فراهم میشود.

گذاشتن نظر