اخبار

تصاویری زیبا از مجمع الجزایر فارو در شمال اروپا که چشم ها را خیره می کند.

۱۳۹۱ دوشنبه ۱ آبان

تصاویری دیدنی از جزایر گوسفند در اروپا تصاویری زیبا از مجمع الجزایر فارو در شمال اروپا که چشم ها را خیره می کند. جزایر فارو نام جزایر هجدهگانهای است که به عنوان یکی از منطقههای خودگردان دانمارک شناخته میشود. این مجمعالجزایر در شمال اروپا و منطقهٔ اسکاندیناوی، بین دریای نروژ و اقیانوس اطلس شمالی، تقریباً در فاصلهای برابر از ایسلند، نروژ و بریتانیا واقع شدهاست و پایتخت آن توشهاون میباشد. جزایر فارو در زبان دانمارکی به معنی جزایر گوسفند است و این به خاطر این است که شغل اصلی مردم این کشور پرورش گوسفند است و حتی نشان ملی این کشور هم یک قوچ است. از مجموع ۱۸ جزیرهای که جزایر فارو را تشکیل دادهاند، ۱۷ جزیره مسکونیاند و بزرگترین آنها به نام استریموی ۳۸۵ کیلومتر مربع مساحت دارد. تنها ۶ درصد اراضی این جزایر قابل کشت هستند و فرآوردههای کشاورزی آن به سبزیجات محدود میشود و غلات در آن به عمل نمیآید. این مجمع الجزایر در سال ۱۸۱۴ از نظر سیاسی از نروژ جدا شد و از سال ۱۹۴۸ بهصورت استانی خودمختار از پادشاهی دانمارک درآمد. آنها در طی این چند سال مسئولیت بیشتر مسایلشان را در دست گرفتهاند؛ بهجز دفاع (اگرچه دارای نگهبان ساحلی محلی هستند)، امور خارجی و دستگاه قضائی که بر عهدهٔ دانمارک میباشد. فارو روابط نزدیک و سنتیای با ایسلندو گرینلند دارد. شایان ذکر است که فارو عضو اتحادیه اروپا نمیباشد. این گزارش شامل 32 تصویر است. برای دیدن تصاویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید.

گذاشتن نظر