اخبار

بنزين آزاد سهميه بندي نيست / هیچ محدودیتی برای عرضه بنزین آزاد نیست

۱۳۹۱ سه شنبه ۲۵ مهر

هیچ محدودیتی برای عرضه بنزین آزاد نیست رویانیان: پیشنهادی برای کاهش سهمیه بنزین آزاد ندادیم/ بنزین آزاد سهیمهبندی نیست که کم شود رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور هرگونه پیشنهاد از سوی این ستاد برای کاهش سهمیه بنزین آزاد خودروها را تکذیب کرد و گفت: در عین حال بنزین آزاد سهمیهبندی نیست که قرار باشد کم یا زیاد شود. محمد رویانیان در گفتوگو با خبرنگار شهری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مسوول اعلام کاهش یا افزایش سهمیه بنزین خودروهاست، تاکید کرد: در عین حال هیچ نامهای از سوی این ستاد در خصوص کاهش سهمیه بنزین آزاد خودروها به وزارت نفت داده نشده است. وی با تاکید بر اینکه اگر قرار است وزارت نفت اقدامی در این خصوص انجام دهد باید با هماهنگی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور باشد، گفت: در این خصوص نه پیشنهادی ارائه شده و نه هماهنگی صورت گرفته است. رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور با تاکید بر این که روزانه 15 میلیون لیتر بنزین آزاد در کشور توزیع میشود افزود: از این میزان 5 میلیون لیتر توسط کارت دارندگان خودروهای شخصی و مابقی توسط کارت جایگاهداران زده میشود. وی خاطرنشان کرد: همان گونه که از نام بنزین آزاد مشخص است هیچ محدودیتی در خصوص عرضه آن وجود ندارد لذا رانندگان هیچ نگرانی در این خصوص نداشته باشند. به گزارش ایسنا، روز گذشته شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد که طبق دستور ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور سهمیه بنزین آزاد خودروها به 300 لیتر کاهش یافته است.

گذاشتن نظر