اخبار

هورمون مردانه تستوسترون میزان راستگویی افراد را افزایش می‌دهد

۱۳۹۱ شنبه ۲۲ مهر

هورمون مردانه تستوسترون میزان راستگویی افراد را افزایش میدهد خبرگزاری فارس: هورمون مردانه یا تستوسترون باعث رشد رفتار اجتماعی و تقویت راستگویی در افراد میشود. به گزارش خبرگزاری فارس پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت وبدا، به نقل از نشریه LOSONE محققان مرکز اقتصاد و علوم اعصاب دانشگاه بن با بررسی تجربه رفتاری در 91 مرد سالم با استفاده از تجویز تستوسترون در گروهی از آنها دریافتند افرادی که تستوسترون دریافت کردند با قرار گرفتن در موقعیت یک بازی طراحی شده که به راحتی قادر به دروغ گفتن بودند نسبت به بقیه به وضوح به دروغگویی کمتری متوسل شدند. نتایج حاصل از این گزارش با اعمال ژل تستوسترون به پوست 45 نفر از گروه مورد مطالعه و اعمال ژل پلاسبو (دارونما) به 46 نفر باقیمانده و بررسی سطوح تستوسترون خون آنها همچنین میافزاید که این هورمون که باعث افزایش میل جنسی و عضلهسازی در مردان میشود، میتواند رفتار اجتماعی آنها را هم تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش بروز دروغگویی در آنها شود. نتایج دیگر این مطالعه افزود: در طول آزمایش برای جلوگیری از بروز رفتارهای بالقوه، نه محققان و نه افراد هیچ کدام نمیدانستند که چه کسانی ژل پلاسبو و چه کسانی ژل تستوسترون دریافت کرده بودند و افراد در وارد کردن امتیازات خود به کامپیوتر به راحتی میتوانستند تقلب کنند ولی دانشمندان در پایان آزمایش با انجام آزمونهای مختلف قادر به تعیین تقلب و میزان دروغگویی افراد بودند. به گفته محققان با توجه به اینکه دروغ نقش زیادی در کسب و کار و زندگی شخصی افراد دارد، این رفتار و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن اغلب مورد مطالعه قرار گرفته است ولی مطالعات بسیار کمی در خصوص عوامل بیولوژیکی دروغگویی وجود دارد که این مطالعه میتواند در برداشتن یک گام بزرگ به جلو در این رابطه مؤثر باشد.

گذاشتن نظر