جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر حبیبی
آدرس تهران - خیابان فردوسی -خیابان نوفل لوشاتو -رو بروی سفارت روسیه - شماره 28 و 30 - کد پستی 1131686318
 مسول فنی دکتر دادگری-دکتر فیروزبخش-دکتر شجاع نیا
خدمات پاتولوژی - سیتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 6:00 صبح تا 5:00 بعدازظهر
تلفن 0098-21-66700171-3
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه